Assessments of Modal Split in Long-distance Passenger Transport

Issue: 1/2015

Jakub Chmelík

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2; e-mail: chmelik1@natur.cuni.cz

The goal of this paper is to present basic alternative assessments of the divi-sion of transport work (or also “modal split”) of main transport modes. For this, an example of selected long-distance connections between centres in Czechia, including an identification of major underlying factors, shall be exploited. The paper examines the competitiveness of rail transport in its relation to bus and individual automobile transport, and relations with a potential of rail transport are primarily selected. A logit model is applied within the selected set of relations. It is entered in particular by indica-tors of time (time of a ride, frequency of public transport lines) and finances (actual transport costs) through a financial expression of generalised costs. The purpose of the paper is to verify the selected procedure on the relations transport modes of which are similar, and to highlight the alternatives of a comprehensive assessment of the modal split of main transport modes in Czechia. In the conclusion, the gained results are used to outline further alternative prospects of the topic under observation.

Pages: 
49–69
DOI: 10.1515/revecp-2015-0011
JEL: R41, O18, C25
Keywords: transport modes, transport accessibility, modal split, generalized costs, competitiveness of rail
References: 

AXHAUSEN, K. W., MADRE, J.-L., POLAK, J. W., TOINT, Ph. (eds.). (2003). Capturing Long-Distance Travel. Research Studies Press, Baldock, 342 p.

BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. a kol. (2008). Analýza každodenního dopravního chování dospělého městského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy. Závěrečná zpráva z projektu MD 24/2006-430-OPI/3 z OP „Infrastruktura“ – Priorita 2 (2.4). Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 281 p.

BURGE, P., KIM, CH. W., ROHR, CH. (2011). Modelling Demand for Long-Distance Travel in Great Britain: Stated preference surveys to support the modelling of demand for high-speed rail. Prepared for the UK Department of Transport, RAND Europe, 65 p.

ČD TR 10 (2010). Czech Railways Tariff for domestic passengers and baggage transport, change no. 4 valid from 12.12.2010.

CHARLTON, C., VOWLES, T. (2008). Inter-urban and regional transport. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 120−136.

CHMELÍK, J., KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2012). Možnosti hodnocení “modal splitu” hlavních dopravních módů v Česku: příklad vybraných dálkových spojení v Česku. In: Seminář Telč 2012: Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? (presentation), 12 p.

CHMELÍK, J., MARADA, M. (2010). Konkurence dopravních módů na vybrané relaci v Česku. In: Seminář Telč 2010: Konkurence na evropských železnicích − ekonomické, právní a regionální faktory (presentation), 15 p.

CHMELÍK, J., MARADA, M. (2014): Assessment of the impact of a new motorway connection on the spatial distribution and intensity of  traffic flows: A case study of the D47 motorway, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 4, pp. 14–24.  DOI: 10.1515/mgr-2014-0020

CHMELÍK, J., KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2010). Evaluation of competitiveness of rail transport on example of connection among regional capitals in Czechia. Národohospodářský obzor / Review of Economic Perspectives, 10, No 1, Masarykova univerzita v Brně, Brno, pp. 5–20.

CSO (2003). Population and Housing Census 2001:  Commuting to work and schools: The Czech Republic. Czech Statistical Office, Prague.

CSO (2012). Average gross salary 2001, 2006, 2011: Regional Time Series. Czech Statistical Office. Retrieved April 17, 2012, from http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ regionalni_casove_rady

CSO (2013). Population and Housing Census 2011: Commuting to work and schools: The Czech Republic. Czech Statistical Office, Prague.

DFT (2013). National Travel Survey. Department for Transport. Retrieved October 15, 2013 from https://www.gov.uk/government/ collections/national-travel-survey-statistics

DRDLA, P. (2010). Posouzení využití metodiky dopravních odporů. Vol. V, No 1, Perner´s Contacts, pp. 47–56.

FREI, A., KUHNIMHOF, AXHAUSEN, K. W. (2010). Long distance travel in Europe today: Experiences with a new survey, paper presented at the 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D. C., January 2010. Retrieved October 15, 2013, from http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:715/eth-715-01.pdf

FSO (2012): Mobilität in der Schweiz: Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010. Neuchatel, Federal Statistical Office, 115 p.

GOETZ, A. R., VOWLES, T. M., TIERNEY, S. (2009). Bridging the Qualitative-Quantitative Divide in Transport Geography. Professional Geographer, 61, No 3, pp. 323−335.

HAMPL, M. (2005). Geografická organizace společnosti v České republice: Transformační procesy a jejich obecný kontext. PřF UK, Praha, 147 p. + map appendix.

HORŇÁK, M., PŠENKA, T. (2013): Verejná doprava jako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska. Geografický časopis. Vol. 65, No. 2, pp. 119–140.

HORŇÁK, M., PŠENKA, T., KRIŽAN, F. (2013): The competitiveness of the long-distance public transportation system in Slovakia. Moravian Geographical Reports. Vol. 21, No. 4, pp. 64–75.

HRABÁČEK, J. (2010). Dopravní odpor a možnosti jeho využití při posouzení modal split (metoda RWTH Aachen). In: Seminář Telč 2010: Konkurence na evropských železnicích − ekonomické, právní a regionální faktory. Recenzovaný sborník příspěvků. ESF MU v Brně, pp. 120−135.

HUBERT, J. P., POTIER, F. (2003). What is known? In: Axhausen, K. W., Madre, J.-L., Polak, J. W., Toint, Ph. (eds.): Capturing Long-Distance Travel. Research Studies Press, Baldock, pp. 45–70.

IDOS (2001): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.

IDOS (2006): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.

IDOS (2011): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.

IDOS (2012): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.

JAIN, J., LYONS, G. (2008): The gift of travel time. Journal of Transport Geography, 16, 2, pp. 81–89.

Journey planner (2012). Retrieved April 12, 2012, from www.mapy.cz

KEELING, D. (2008). Transportation geography – new regional mobilities. Progress in Human Geography, 32, 2, pp. 275–283.

KRAFT, S., VANČURA, M. (2009a): Geographical organization of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie, 114, 4, pp. 298−315.

KRAFT, S., VANČURA, M. (2009b). Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodářský obzor / Review of Economic Perspectives, 9, No. 1, Masarykova univerzita v Brně, Brno, pp. 21–33.

KVIZDA, M. (2011). Vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Regulace konkurenčního prostředí na železnici – teorie v centru a praxe v regionech. Seminář Telč 2011 – sborník příspěvků. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně, pp. 49–64.

KVIZDA, M., REDERER, V. (2012). Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě – možnosti a problémy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Seminář Telč 2012 – sborník příspěvků. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně, pp. 32–45.

KVIZDA, M., SEIDENGLANZ, D. (2014): Out of Prague: a week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography, 37, pp. 102–111. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014.

MARADA, M. (2006). Vertikální a horizontální dopravní poloha středisek osídlení Česka. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M.: Česká geografie v evropském prostoru, elektronický sborník příspěvků (CD-ROM) z XXI. sjezdu České geografické společnosti, katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pp. 169–174.

MARADA, M., KVĚTOŇ, V., MATTERN, T., ŠTYCH, P., HUDEČEK, T. (2014): Accessibility patterns: Czech Republic Case Study. EUROPA XXI, Vol. 24, 2013, pp. 61–76.

MARADA, M., KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010). Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Edice Geographica, ČGS, Praha, 165 p.

MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010). Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 115, 1, pp. 21–43.

MARCONI, D., SIMMA, A., GINDRAUX, M. (2004). The Swiss Microcensus 2005: An International Comparison on Travel Behaviour. Paper for 4rd Swiss Transport Research Conference, Ascona, March 2004. 19 p. Retrieved October 11, 2012, from http://www.strc.ch/conferences/2004/Marconi_Simma_Gindraux_SwissMicrocen...

Ministry of Finance (2012). Prices of fuel and reimbursement of travel. Ministry of Finance of the Czech Republic. Retrieved April 19, 2012, from http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cestovni-nahrady

Ministry of Transport (2013a). Transport Yearbook of The Czech Republic (1998-2012). Ministry of Transport of the Czech Republic. Retrieved October 15, 2013 from https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm

Ministry of Transport (2013b). Transport Policy of the Czech Republic for 2014–2020 With a Prospect Until 2050. Ministry of Transport of the Czech Republic. Retrieved October 20, 2013 from http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6771FC27-DCCC-4B72-BD0E-3EF7E6118704/0/Dopravnipolitika20142020schvalena.pdf

MULÍČEK, O., OSMAN, R., SEIDENGLANZ, D. (2013): Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, AV ČR, Sociologický ústav, Vol. 49, No. 5, pp. 781–810.

ORTÚZAR, J. D., WILLUMSEN, L. (2001). Modelling Transport, Third Edition. John Wiley, Chichester, 499 p.

PAS, E. I. (1995). The Urban Transportation Planning Process. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation – second edition. The Guilford Press, London, pp. 53−77.

PIPKIN, J. S. (1995). Disaggregate Models of Travel Behaviour. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation – second edition. The Guilford Press, London, pp. 188−218.

PRESTON, J., O´CONNOR, K. (2008). Revitalized transport geographies. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 227−237.

RIETVELD, P., BRUINSMA, F. (1998). Is Transport Infrastructure Effective? Trans­port Infrastructure and Accessibility: Impacts on the Space Economy. Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg, 383 p.

RILEY, P. et al. (2010). Lokálně ověřený rámec pro multimodální modelování poptávky po veřejné dopravě osob v souvislosti s interními a externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy. Závěrečná zpráva z projektu VaV MD č. CG721-045-190. Jacobs Consultancy, 162 p.

RODRIGUE, J.-P., COMTOIS, C., SLACK, B. (2006). The Geography of Transport Systems. Routledge, London, 284 p.

SEIDENGLANZ, D. (2009). Konkurenceschopnost železniční a letecké dopravy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě – ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. Seminář Telč 2009 – recenzovaný sborník příspěvků. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně, pp. 72–86.

SHAW, J., KNOWLES, R., DOCHERTY, I. (2008). Introducing Transport Geographies. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 3−9.

SHELLER, M., URRY, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning A, 38, Pion, pp. 207−226.

SHEPPARD, E. (1995). Modelling and Predicting Aggregate Flows. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation – second edition. The Guilford Press, London, pp. 100−128.

SIMMA, A. (2003). History of the Swiss Travel Surveys, Swiss Federal Office for Spatial Development, paper for 3rd Swiss Transport Research Conference, Ascona, March 2003. 23 p. Retrieved October 11, 2012, from http://www.strc.ch/conferences/2003/simma.pdf

STRANDLING, S., ANABLE, J. (2008). Individual transport patterns. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 179−195.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2011). Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Vol. 47, No 4. pp. 831–858

TSK (2013): Transport Yearbook – Prague (1988-2012). Technical Administration of Roadways of the Capital of Prague (TSK). Retrieved October 15, 2013 from http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/web/pro-odborniky/rocenky

VACHTL, M. et al. (2013): Dopravní sektorové strategie 2. Fáze (souhrnný dokument). Ministerstvo dopravy, Praha, 305 pp. Retrieved October 15, 2013 from http://www.dopravnistrategie.cz/.

WIĘCKOWSKI, M., MICHNIAK, D., BEDNAREK-SZCEPAŃSKA, M., CHRENKA, B., IRA, V., KOMORNICKI, T., ROSIK, P., STĘPNIAK, M., SZÉKELY, V., SLESZYŃSKI, P., ŚWIĄTEK, D., WIŚNIEWSKI, R. (2012): Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu. Varšava: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk; Bratislava : Geografický ústav Slovenskej akadémie vied. 283 p.