Planned stagnation? The economic plan vs. reality in the Czechoslovak railway sector of the 1970s and 1980s

Issue: 1/2018

Tomáš Nigrin

Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, U Kříže 8, 150 00 Praha 5; nigrin@fsv.cuni.cz

The article deals with the state of the railway sector in a centrally planned economy in Czechoslovakia in the 1970s and 1980s. It compares the “to-be” position of the Czechoslovak state railway with the real situation in the railway sector. The Czechoslovak railway sector changed a lot during the two analysed decades – it lost its superior position to road transport and showed evident signs of stagnation, even though a big part of economy was dependent on the railway transport. The position of railway transportation had weakened within the two decades and the country lost its stage by stage initiative in modernisation of the railway sector. The railway sector lost its pre-1970s sovereignty in transport and had become more dependent on the general situation of the Czechoslovak economy. It was the reason for stagnation as a result of development of the railway sector in late socialism in Czechoslovakia.

Pages: 
61–76
DOI: 10.1515/revecp-2018-0004
JEL: R42, N70, P21
Keywords: Czechoslovakia; Czechoslovak State Railway; centrally planned economy; socialism
References: 

ČST – Aktuality: Stížnost cestujících na kvalitu vlaku R529, 7. 8. 1986, související korespondence FMD, in: NA ČR, FMD, Seznam 3 a 4, Z11 Stížnosti. (CST – News report: Passenger Complaints about Train Quality R529, 7/8/1986, related correspondence of the Federal Ministry of Transport, in: Czech Republic, Federal Ministry of Transport, List 3 and 4, Z11 Complaints)

Federální statistický úřad. Historická statistická ročenka ČSSR (Praha: SNTL, 1985). (Historical Statistical Yearbook of the CSSR) (Prague: SNTL, 1985).

FERFECKÝ, O. (1987). Na trasách metra i života: Vyprávění Otakara Ferfeckého a Mikuláše Litváka. Praha: Práce. (On the Lines of the Metro and the Route of Life: Stories by Otakar Ferfecký and Mikuláš Litvák, Prague: Práce, 1987)

KABELE, J. a kol. (2003). Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let. Dědictví komunistické vlády V: sborník popisů komunistického vládnutí, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha, ISBN 80-7330-047-8. (Reconstruction of Communist Rule in the late 1980s. The Heritage of the Communist Governance. In: A Collection of Descriptions of Communist Governance. Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Prague 2003)

KAPLAN, K. (1995). Československo v RVHP. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, ISBN 80-85270-43-9. (Czechoslovakia in Comecon. Prague, Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences, 1995)

Komplexní dokument pro přestavbu hospodářského mechanismu ČSSR v podmínkách dopravy – 1. pracovní verze, Porada ministra dopravy dne 11. května 1987, Národní archiv ČR. (Comprehensive Document for the Reconstruction of the Economic Mechanism of the CSSR Concerning Transportation – Draft No. 1, Meeting Organized by the Minister of Transport on 11 May 1987, National Archives of the CR)

Ministerstvo dopravy: Návrh materiálu pro plenární zasedání Ústředního výboru KSČ k hlavním problémům dopravy, Praha, duben 1967, sv. 35, aj. 36/8, Předsednictvo ÚV KSČ 1966–1970, 1261/0/5, Národní archiv ČR. (Ministry of Transpot: Draft Document for the Plenary Session of the Central Committee of the Czechoslovak Communist Party on Key Issues in Transportation, Prague, April 1967, Vol. 35, Archive Unit No. 36/8, Bureau of the Central Committee of the Communist Party, 1966–1970, 1261/0/5, National Archives of the CR)

MITCHELL, B. R. (2007). International Historical Statistics. Europe 1750–2005 Basingstoke: Palgrave Macmillan.

MLČOCH, L. (1990). Chování československé podnikové sféry. Praha: Ekonomický ústav Československé akademie věd. (Behaviour of the Czechoslovak Business Sphere, Prague: Institute of Economy of the Czechoslovak Academy of Sciences)

Práce: Dlouhé jízdy vlaků a zpožďování na trati Lysá – Všetaty, 1981, in: NA ČR, FMD, Seznam 3 a 4, Z11 Stížnosti. (Práce: Long Train Travel Time on the Lysá – Všetaty Route, in: National Archives of the CR, Federal Ministry of Transport, List 3 and 4, Z11 Complaints)

PRŮCHA, V. a kol., (2009). Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992.: 2. díl, Období 1945–1992. Brno: Nakladatelství Doplněk, ISBN 978-80-7239-228-5. (Economic and Social History of Czechoslovakia 1918–1992.: Volume No. 2, 1945–1992.)

Interview with I. Laníček.

Interview with J. Pohl.

Interview with F. Polák.

Rozvoj, koordinace a racionalizace osobní dopravy v období sedmého pětiletého plánu a v dalším výhledu, 2. 6. 1982, P 42/82, bod 4, Předsednictvo ÚV KSČ 1981–1985, 1261/0/8, NA ČR. (Development, Coordination, and Rationalisation of Passenger Transport During the Seventh Five-Year Plan and Future Outlook, 2. 6. 1982, P 42/82, Subparagraph 4, Bureau of the Central Committee of the Czechoslovak Communist Party 1981–1985, 1261/0/8, National Archives of the CR.)

SOBĚHART, R. a kol. (2013). Hospodářské dějiny Československa 1918–1992. Praha: Setoutbooks.cz, ISBN 978-80-86277-76-9. (Economic History of Czechoslovakia 1918–1992)

Statistická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 1990 Praha: SNTL. (Statistical Yearbook of the Czech and Slovak Federal Republics 1990)

Statistická ročenka ČSSR. 1980 (Praha: SNTL, 1980). (Statistical Yearbook of the CSSR. 1980)

ŠULC, Z. (2011). Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky: vzpomínky novináře a ekonoma 1945–1995. Brno: Doplněk. (Backstage and Front Stage in Czech Politics and the Czech Economy: Memories of a Journalist and Economist 1945–1995)

VORÁČEK, Č. (1975). 30 let socialistické dopravy ČSSR, Praha: NADAS. (Thirty Years of Socialist Transportation in the CSSR)

Výroční zprávy dopravy Federálního ministerstva dopravy, NADAS, 1971; 1973; 1975; 1976; 1979–1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985 a 1986 (Annual Report on Transportation by the Federal Minister of Transport, NADAS, 1971; 1973; 1975; 1976; 1979–1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985 and 1986)

Výsledky kontroly, jak komunisté – vedoucí pracovníci a stranické organizace na [m]inisterstvu dopravy ČSSR a ve vybraných podřízených organizacích plní závěry XVII. sjezdu KSČ z hlediska plynulosti a hospodárnosti železniční dopravy, upevňování disciplíny a pořádku při uspokojování potřeb národního hospodářství a obyvatelstva, 7. 7. 1988, P 79/88, bod 5, Předsednictvo ÚV KSČ 1986–1989, 1261/0/9, NA ČR. (Results of Monitoring the Fulfilment by Communist Party Members and Party Organizations at the Ministry of Transport of the CSSR and in Selected Subordinate Organizations of the Objectives Set by the XVII Congress, with a Focus on the Fluency and Efficiency of Railroad Transport, Strengthening Discipline and Order while Satisfying the Needs of the National Economy and Population, 7. 7. 1988, P 79/88, Subparagraph 5, Bureau of the Central Committee of the Communist Party 1986–1989, 1261/0/9, National Archives of the Czech Republic.)

Výsledky následné kontroly opatření přijatých k prověrce na Federálním ministerstvu dopravy, správě Severozápadní dráhy a železniční stanici Praha-Vršovice, 21. 12. 1976, sv. 27, aj. 29/inf 2, Předsednictvo ÚV KSČ 1976–1980, 1261/0/7, Národní archiv ČR. (Results of Follow-Up Monitoring of Measures Adopted after Monitoring of the Federal Ministry of Transport, North-West Route Administration, and the Prague-Vršovice Station, 21. 12. 1976, Vol. 27, archive unit No. 29/inf 2, Bureau of the Central Committee of the Czechoslovak Communist Party 1976–1980, 1261/0/7, National Archives of the ČR.)

Zpráva o koncepčním řešení rozvoje železničních dopravních cest, Odbor výhledu FMD, listopad 1972, in: Porada ministra dopravy, listopad 1972, FMD Kolegia a porady ministra, NA ČR. (Report on the Conceptual Design for Railroad Development, Projection Department, Federal Ministry of Transportation, November 1972, in: Meeting Organized by the Minister of Transport, November 1972, Federal Ministry of Transport, Collegia and Ministerial Meetings, National Archives of the CR.)

Interviews:

Josef Fontana, Czechoslovak Railway, manager.

Ivo Laníček, Czechoslovak Ministry of Transport, Czechoslovak Railways, higher manager.

Jiří Pohl, ČKD production company, constructer.

Vladimír Polák, Many production companies, higher manager.

Karel Staněk, Czechoslovak government, Czechoslovak Ministry of Transport, higher officer.

Many respondents wished to remain anonymous. The interviews were part of a bigger project which collected more than 80 interviews with former managers and Communist party officials active in late socialism.