Analýza vzájomného vzťahu akciových trhov a HDP – Grangerov TEST kauzality

Issue: 2009/1

Eduard Baumöhl

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave

Tajovského 13

041 30 Košice

(eduard.baumohl@euke.sk)

 

V predkladanom príspevku sme sa zaoberali skúmaním vzťahu medzi akciovým trhom a reálnym výstupom ekonomiky, meraným hrubým domácim produktom (HDP). Ako benchmark amerického akciového trhu sme zvolili dva indexy - S&P 500 (Standard and Poor’s 500) a DJIA (Dow Jones Industrial Average). Za účelom overenia vzájomného vzťahu medzi akciovým trhom a HDP v slovenských podmienkach bol využitý akciový index SAX. Cieľom bolo zistiť výskyt jednosmernej závislosti pomocou Grangerovho modelu a v prípade kointegrácie premenných pomocou modelu ECM. Zistili sme, že akciový index S&P 500 predbieha HDP v USA o 3 až 6 mesiacov. V podmienkach Slovenskej republiky je tento vzťah opačný.

Pages: 
5-20
Keywords: predstihový indikátor, kointegrácia, HDP, Grangerov model, ECM, analýza akciových trhov, akciový index