JE NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO STARÉ OBČANY EFEKTIVNÍ?

Issue: 2009/3

Ladislav Průša

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2, ladislav.prusa@vupsv.cz

Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat efektivitu financování služeb sociální péče pro seniory, které jsou nejrozšířenějším typem sociálních služeb.

Pages: 
141-156
JEL: H4, E6
Keywords: sociální služby, příspěvek na péči, financování
References: 

BAREŠ, P. Cílové skupiny v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb zpracovaných v letech 2006–2007, VÚPSV, Praha 2008.
BRUTHANSOVÁ, D., ČERVENKOVÁ, A., JEŘÁBKOVÁ, V. Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb. Praha: VÚPSV, 2009.
HAUSCHILD, R. Die Erfahrungen mit dem deutschen Pflegeversicherungssystem, in Soziale Sicherheit in Europe, Bad Boll 1998.
JABŮRKOVÁ M. a kol. Od paragrafů k lidem: analýza situace v oblasti sociálních služeb po přijetí nového zákona o sociálních službách, SKOK, Praha 2007.
MERTL, J. Přístupy k hodnocení efektivnosti sociálních služeb v národním hospodářství. Praha: VÚPSV 2007. ISBN 978-80-87007-72-3.
PRŮŠA, L. Nový model financování sociálních služeb, Sociální politika č. 1 – 2/1998. ISSN 0049-0962.
PRŮŠA, L., MÁTL, O. Nad pojetím dotační politiky MPSV, Sociální politika č. 9/1999, ISSN 0049-0962.
PRŮŠA, L. Rozbor ekonomických aspektů ovlivňujících stávající a nově navrhovaný systém sociálních služeb. Praha: VUPSV, 2001.
PRŮŠA, L. Model optimálního uspořádaní sociálních a zdravotních služeb na regionální úrovni. Praha: VÚPSV 2006. ISBN 80-87007-36-0.
PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb, Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-255-6.
PRŮŠA, L. Efektivnost sociálních služeb: vybrané prvky a aspekty, VÚPSV, Praha 2007, ISBN 978-80-87007-73-0.
PRŮŠA, L. Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Praha: VÚPSV 2008. ISBN 978-80-7416-018-9.
PRŮŠA, L. Sociální služby – srovnání ČR a EU. Praha: Centrum sociálních služeb 2008.
PRŮŠA, L. Příspěvek na péči – černá díra reformy sociálního systému, FÓRUM sociální politiky č. 3/2009. ISSN 1802-5854.
SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie, Svoboda, Praha 1991, str. 27, ISBN 80-205-0192-4.
Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji – příklady dobré praxe, Akademie J. Á. Komenského, Chrudim 2008.
Studie mapující vývoj investic v oblasti zabezpečení kapacit domovů pro seniory do roku 2015 v Jihočeském kraji, KP projekt, České Budějovice.
Velikostní struktura obcí v České republice podle výsledků Sčítání lidu 2001, Demografie č. 4/2004.
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech. Praha: MPSV, 1995–2008 .