STRUKTURA EVROPSKÝCH EKONOMIK Z POHLEDU MEZIODVĚTVOVÝCH ZPĚTNÝCH VAZEB

Issue: 2009/4

Milan Kaštan

Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava, Katedra národohospodářská, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1 (milan.kastan@vsb.cz)

Tento příspěvek je zaměřen na analýzu struktury vybraných evropských ekonomik z pohledu meziodvětvových zpětných vazeb. Představená analýza čerpá údaje ze symetrických input-output tabulek (SIOT) pro jednotlivé ekonomiky z databáze Eurostatu. Meziodvětvová zpětná vazba je ukazatel, který hodnotí meziodvětvovou provázanost jednotlivých odvětví a může být vypočtena na základě SIOT. V tomto příspěvku jsou analyzovány zpětné vazby jednotlivých odvětví v jedenácti evropských ekonomikách, analýza využívá doplňkové ukazatele (Export/Konečné užití; Spotřeba domácností/Konečné užití; Produkce odvětví /Celková produkce) a snaží se poukázat na odlišnosti a podobnosti ve struktuře jednotlivých zemí.

Pages: 
184-195
JEL: L16
Keywords: zpětné vazby, symetrické input-output tabulky, SIOT, meziodvětvové vazby, ekonomická struktura
References: 

EUROSTAT. (1995). Evropský systém účtů, ESA. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
HRONOVÁ, S., HINDLS, R. (2000). Národní účetnictví. Koncept a analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-235-7.
LEONTIEF, W. (1966). Input-output economics. New York: Oxford university press.
VAVRLA, L., ROJÍČEK, M. (2006). Sestavování symetrických input-output tabulek a jejich aplikace. In: Statistika 1/2006, s. 28-43 Přístup 22-02-2009 http://panda.hyperlink.cz/cestapdf/pdf06c1/vavrla.pdf.