JE PLOVOUCÍ KURZ MĚNY VÝHODOU V OBDOBÍ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE?

Issue: 2009/4

Lubor Lacina

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav financí, Zemědělská 1, 613 00 Brno (lacina@mendelu.cz)

Petr Toman

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav financí, Zemědělská 1, 613 00 Brno (toman@mendelu.cz)

Příspěvek se zabývá identifikací možných nevýhod spojených s existencí národních měn v systému plovoucího devizového kurzu v období probíhající finanční a ekonomické krize u zemí oddalujících vstup do eurozóny. Formou případových studií byly identifikovány možné negativní dopady volatility národní měny na exportující podniky, resp. půjčky obyvatel držené v cizích měnách. Výhody volně plovoucího kurzu (flexibilita kurzu) mohou být převáženy nevýhodami (vysoká volatilita kurzu). Řešením problémů popsaných v těchto případových studiích by bylo rychlé zavedení eura, řešící problém exportérů i zadlužených domácností a zemí. S ohledem na plnění Maastrichtských kritérií jsou v závěru článku diskutovány dva alternativní scénáře zavedení společné měny euro.

Pages: 
196-211
JEL: F310
Keywords: zajištění, volatilita devizového kurzu, ekonomická krize
References: 

ČNB. (2009). Finanční stabilita v roce 2009 z pohledu ČNB. Přístup 08-30-2009 http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Smilovice_jaro2009_gersl_pp....
ČNB. (2009a). Vyjádření ČNB k zavádějícím informacím uveřejněným v článcích Financial Times a The Economist. Přístup 30-08-2009 http://www. cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2009/090224_reakce_ft.html.
EVROPSKÁ RADA. Rozhodnutí rady zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 21. března 2003 o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (2003/223/ES). Úř. věst. C 29, 7.2.2003, s. 6. Přístup 25-11-2009 http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/cs_2003_223.pdf.
IMF. (2008). IMF Agrees $15.7 Billion Loan to Bolster Hungary's Finances. Přístup 2008-11-6. http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/CAR110608A.htm
IMF. (2008). IMF Announces Staff-Level Agreement with Latvia on a €1.7 Billion Stand-By Arrangement as Part of Coordinated Financial Support. Přístup 2008-19-12. http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr08332.htm.
JURAŠEKOVÁ, KUCSEROVÁ, ÓDOR, SENAJ, ZEMAN. (2009). Stručný prehľad vybraných indikátorov konkurenceschopnosti. PP 1/2009. Bratislava, Národná banka Slovenska.
KAPOUNEK, S., PŘENOSIL, J. (2007). Evropská centrální banka a její monetární politika. In Lacina, L. a kol. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha. C.H.Beck. s. 303 – 361. ISBN: 978-80-7179-560-5.
KUČEROVÁ, Z. (2009). Dopad procesu přistoupení k eurozóně na kurz české měny. In. Rozmahel, P., Lacina, L. a kol. (2009). Členství ČR v eurozóně: dopady integračního procesu na českou ekonomiku. Praha: Alfa Publishing.
LALINSKÝ, T. (2009). Skúsenosti Slovenska so zavedením eura. In. Rozmahel, P., Lacina, L. a kol. Členství ČR v eurozóně: dopady integračního procesu na českou ekonomiku. Praha: Alfa Publishing.
MNB. (2009). Monthly average agreed interest rates of CHF consumer and housing loans to households. Přístup 08-30-2009 http://english.mnb.hu/Resource.aspx? ResourceID=mnbfile&resourcename=en0906_fogyasztasi_CHF.
MNB. (2009a). Report on Financial Stability April 2009,. Přístup 08-30-2009 http://english.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=stab....
České banky krizi lépe vzdorují. (2009, 6. srpna). Lidové noviny. Přístup 30-08-2009 http://www.lidovky.cz/ceske-banky-krizi-lepe-vzdoruji-dno-/ln_noviny.asp....
Recept MMF: poloviční členství v eurozóně. (2009, 7. dubna) Hospodářské noviny, Přístup 30-08-2009 http://hn.ihned.cz/c1-36646210-recept-mmf-polovicni-clenstvi-v-eurozone.
Zbyněk Frolík: Jak může exportéra ničit kolísání koruny. (2009, 23. března). Hospodářské noviny. Přístup 30-08-2009 http://hn.ihned.cz/2-36141940-500000_d-19.