JSOU INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ CESTOU K HOSPODÁŘSKÉMU RŮSTU?

Issue: 2009/4

Zuzana Machová

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1, zuzana.machova@vsb.cz

V roce 2003 bylo na zasedání Evropské rady v Bruselu, jež bylo součástí Lisabonského procesu, schváleno pět cílů Evropské strategie zaměstnanosti v oblasti vzdělávání, jejichž dosažení má, v souladu s teorií lidského kapitálu, přispět k růstu ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti EU. Stěžejní je přitom zajistit, aby v EU do konce roku 2010 byl průměrný podíl předčasně opouštějících školu nižší než 10 %, alespoň 85 % 22letých osob dosáhlo vyššího středního vzdělání nebo vyššího, průměrný podíl účasti dospělé pracující populace v celoživotním vzdělávání dosáhl alespoň 12,5 %. Příspěvek je zaměřen především na to, jak se jednotlivým členským zemím EU daří naplňovat stanovené cíle v souvislosti s jejich produktivitou. Ve vztahu k ekonomické výkonnosti jsou zmíněny také koncepty sociálního či kulturního kapitálu.

Pages: 
212-226
JEL: J24
Keywords: vzdělávání, trh práce, sociální kapitál, Lisabonské cíle, Lisabonská strategie, lidský kapitál, Evropská strategie zaměstnanosti
References: 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security {COM(2007) 359 final}. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:EN:PDF.
European Commision. (2005). Special Eurobarometer 223 / Wave 62.2. Social Capital. Brussels. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_223_en.pdf.
Eurostat. (2009a). Annual expenditure on public and private educational institutions per pupil/student. Přístup 20-08-2009 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/data....
Eurostat. (2009b). Distribution of population by education level. Přístup 18-08-2009. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/data....
Eurostat. (2009c). Early school leavers by gender. Přístup 12-08-2009 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/data....
Eurostat. (2009d). Employment rate by gender. Přístup 21-08-2009 http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=TSIEM010.
Eurostat. (2009e). GDP per capita in PPS Přístup 21-08-2009 http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=TSIEB010.
Eurostat. (2009f). Harmonised unemployment rate by gender - total Přístup 21-08-2009 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/data....
Eurostat. (2009g). Lifelong learning. Přístup 12-08-2009 http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=TSDSC440.
Eurostat. (2009h). Long-term unemployment rate by gender. Přístup 21-08-2009 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/data....
Eurostat. (2009i). Youth education attainment level by gender. Přístup 12-08-2009 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/data....
Eurostat. (2009j). Unemployment rate by gender. Přístup 21-08-2009 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/data....
Eurostat. (2009k). Total population having completed at least upper secondary education. Přístup 21-08-2009 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ product_details/dataset?p_product_code=TPS00065.
GELAUFF, G., LEJOUR, A. (2006). Five Lisbon Highlights: The Economic Impact of Reaching These Targets. CPB Documents 104, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
GRANOVETTER, M. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited, in Sociological Theory, roč. 1, s. 201–233. Přístup 04-09-2009 http://si.umich.edu/~rfrost/courses/SI110/readings/In_Out_and_Beyond/Gra....
KATRŇÁK, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-86429-29-6.
KELLER, J. (2009). Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-002-5.
KELLER, J., TVRDÝ, L. (2008). Vzdělanostní společnost?: Chrám, výtah a pojišťovna. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-86429-78-6.
MURRAY, T. S. (2005). Aspects of Human Capital and the Knowledge Economy: Challenges for Measurement. Prezentováno na konferenci Eurostatu „Knowledge Economy: Challenges for Measurement“. Lucemburk.
MPSV. (2004). Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost. Zpráva skupiny odborníků pod předsednictvím Wima Koka. Přístup 05-08-2009 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg/w_kok_lisabon_st....
MPSV. (2005). Národní lisabonský program 2005–2008 (Národní program reforem České republiky). Přístup 05-08-2009 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_ akcni_plan/narodni_lisabonsky_program_2020-2008.pdf.
MPSV. (2008). Národní program reforem České republiky 2008–2010. Přístup 05-08-2009 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan/npr2008_2010.pdf.
MŠMT. (2007). Strategie celoživotního učení ČR. Přístup 18-08-2009 http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_CZU_schvaleno_vladou.pdf.
OECD. (2009). PISA Country profiles Přístup 18-08-2009 http://pisacountry.acer.edu.au.
Official Journal of the European Union. (2008). Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security’ COM(2007) 359 final (2008/C 211/15). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:211:0048...
Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (2005/600/ES).
Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (2008/618/ES).
Sdělení ČSÚ ze dne 13. 12. 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání (částka 109/2007 Sb.).
WALLACE, C., PICHLER, F. (2007). Bridging and Bonding Social Capital: Which Is More Prevalent in Europe? European Journal of Social Security. roč. 9, č. 1.
Zpráva o plnění Národního lisabonského programu 2005–2008 (Národního programu reforem České republiky). Česká republika, 2006 Přístup 05-08-2009 http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp/CZ_nrp_cs.pdf.