NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR 1 – 2003

Jacek Binda

Modely distribuce produktů a bankovních služeb
 

Anotace:
Příchod nových technologií vytvořil nové možnosti distribuce bankovních produktů.
Článek analyzuje základní distribuční modely: elektronické bankovnictví, stacionární
distribuci, vícekanálovou distribuci a výlučně elektronickou distribuci. Každý z těchto
modelů představuje významné prvky silných stránek konkurenceschopnosti banky, to
však ještě automaticky nezaručuje úspěch na trhu.

Eva Horvátová, Božena Chovancová, Dana Tkáčová

Sekuritizácia aktív finančných subjektov a bánk ako nový spôsob získavania
zdrojov na finančných trhoch

Anotace:
V tomto článku je hlavní důraz kladen na podstatu sekuritizace aktiv bank a finančních
institucí. Proces sekuritizace existuje ve dvou základních formách, jako rozvahová a
mimorozvahová sekuritizace. Tento článek se věnuje zejména sekuritizaci
mimorozvahové. Moderní formy mobilizace trhu finančních zdrojů poukazují na
podstatu procesu, předměty sekuritizace, technické a ekonomické souvislosti, podmínky
výhody a praktickou realizaci. Sekuritizace aktiv byla poprvé využita v USA, mezi
prvními použitými produkty byly obligace typu pass-through a hypoteční zástavní listy.
Nejvýznamnějšími charakteristikami sekuritizace jsou úvěrové riziko a cash flow, které
je důležité například pro druhotný trh s hypotečními produkty. Některé postupy
sekuritizace aktiv byly použity i během restrukturalizace bankovního portfolia ve
Slovenské republice, i o tomto pojednává tento článek.

Karel Charvát

„Globalizace, růst a chudoba“, aneb co přinesla zpráva světové banky
 

Anotace:
Světová banka 5. prosince 2001 vydala výzkumnou zprávu s názvem „Globalizace, růst
a chudoba: Budování všezahrnujícího světového hospodářství“. Tato zpráva vyšetřuje
vztah mezi globalizací, ekonomickým růstem a snižováním chudoby v rozvojových
zemích. Světová banka se pokouší obhajovat globalizaci jako proces, který může zvýšit
tempo ekonomického růstu v rozvojových zemích a snížit chudobu ve světě. V tomto
článku se pokouším shrnout hlavní myšlenky, přínosy a závěry obsažené v dotyčné
zprávě a analyzovat přístupy Světové Banky ke zkoumaným globálním problémům.
 

Benita Juriková, Štefan Slávik

Komplexný pohľad na konkurenčnú výhodu

Anotace:
Konkurenční výhoda je vícesložkový, vícevrstvý, dynamický a doplňkový fenomén.
Cílem výzkumu bylo analyzovat vnitřní strukturu konkurenční výhody pomocí metody
VRIO. Vypadá to, že základním problémem slovenských podniků jsou produkty, které
nejsou ničím výjimečné a jsou snadno napodobitelné. Při vstupu na mezinárodní trhy
jsou slovenské podniky, oproti trhům ve střední Evropě, stále ještě vystaveny
konkurenční nevýhodě.

František Kosorín

Pojem a postavenie verejnej správy v organizácii štátu (2. časť)

Anotace:
Při analýze vztahů veřejné správy je nezbytné vycházet z pozice státu, Důvodem je to, že
veřejná správa je formou realizace výkonné moci státu.
V demokratickém státě je výkonná moc v rukou jednotlivých státních orgánů a dalších
místních, regionálních a korporativních orgánů. V tomto procesu se objevuje kategorie
veřejné moci. Státní moc se mění v moc veřejnou. Základní definicí státní moci je
rozhodování o způsobech, jimiž se právo promítá do práv a povinností občanů. Tento
vztah platí i naopak. Občané požadují, aby zákony a odvozené normy, který by
podporovaly a garantovaly uskutečňování jejich soukromých zájmů a vykonávání jejich
soukromé správy, byly formulovány podle nejnovějších vědeckých poznatků.
Porozumět a úspěšně využívat existenci této zpětné vazby pro rozvoj státu a jeho veřejné
správy je možné pouze tehdy, pokud přijmeme existenci tří institucionálních pilířů, na
kterých musí být veřejná správa postavena. Je to pilíř politický, právní a pilíř
ekonomické racionality. K tomuto závěru jsme dospěli na základě analýzy vnitřního
prvků obsahu veřejné správy, stejně jako prvků samotných zmiňovaných pilířů, které
stanovují vlastnosti, kritéria a principy. Tato propojení musí být respektována v každém
pojetí veřejné správy jako celku, stejně jako na úrovni jednotlivých správních jednotek
náležející veřejné nebo státní samosprávě.

Petr Musil

Transformace české elektroenergetiky – a co dál

Anotace:
Článek se zaměřuje na vývoj trhu elektrické energie v České republice. Autor krátce
popisuje historii tohoto odvětví počínaje koncem 19. století a dále pojednává o
základních reformních krocích od roku 1990. Snaží se předložit analýzu současné
struktury trhu s elektrickou energií. Pak pojednává o dvou verzích tzv. „Energetického
zákona“. Analýza zákona z roku 2000 navazuje na studii deregulace energetického trhu,
kterou vydal Liberální Institut v roce 1998 a porovnává ideální cílový stav se
skutečností. Poslední část článku se zaměřuje na užití alternativních zdrojů. Autor
kritizuje současný systém rozpočtových dotací a upřednostňuje v této oblasti systém
daňových úlev. Také předkládá několik doporučení k dalším krokům na cestě k volné
soutěži na trhu elektrické energie.

Vladimír Šefčík

Ekonomická válka – iluze nebo skutečnost

Anotace:
Ve válkách se nebojuje pouze silou zbraní, ale také s pomocí ekonomických zásahů.
Ekonomická válka je nedílnou součástí jakéhokoliv mezinárodního sporu, neboť je
spojena s úsilím znemožnit protivníkovi přístup k potřebnému zboží a službám, bývají
také napadány zbrojně orientované průmyslové kapacity nepřítele. Význam takovýchto
operací zůstává předmětem diskuzí, ovšem předpokládá se, že ekonomická válka přežívá
v dozvucích studené války ne pouze jako jedna z součástí politicko-vojenské strategie
k poražení nepřítele.