NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR 2 – 2003

Štefan Čarnický, Bohuslava Mihalčová

Analýza vybraných faktorov podnikateľského prostredia malých a stredných
podnikov na Slovensku

Anotace:
Malé a střední podniky představují v rozvinuté ekonomice důležitý faktor ekonomického
rozvoje. Ovšem navzdory faktu, že naše ekonomika je vcelku stabilní, nemůžeme stále
považovat podnikatelské prostředí za příliš motivující. K tomuto závěru jsme dospěli na
základě praktických zkušeností. Proto se tento článek zaměřuje na vybrané faktory
podnikatelského prostředí ve kterém malé a střední podniky fungují, a proto je naším
cílem se pomocí analýzy těchto faktorů problémům podnikatelů přiblížit a přinést možné
výhledy pro jejich úspěšný rozvoj.

Katarína Gofusová, Alexandra Chapčáková

Výskum zahraničného trhu ako predpoklad úspešného vstupu na tento trh

Anotace:
Tento článek se zaměřuje na vysvětlení důležitosti výzkumu trhu v případě, že firma
chce vstoupit na zahraniční trhy. K úspěchu v tomto procesu je zapotřebí jistých postupů
k minimalizaci rizika. Je nezbytné vědět, jaké informace je potřeba znát, jak má být
výzkum trhu proveden a v kterých oblastech je výzkum trhu zvláště potřeba.
 

Anežka Jankovská

Vývoj menového kurzu československej a slovenskej koruny

Anotace:
Článek rozebírá vývoj měnového kursu československé a slovenské koruny. Vývoj
koruny slovenské je těsně spjat s vývojem koruny československé, tudíž je věnována
pozornost také vývoji kursu československé koruny. Jsou popsány systémy měnového
kursu československé koruny od počátků v roce 1919 až po měnovou odluku v roce
1993. Dále je vyložen vývoj měnového kursu slovenské koruny, s důrazem na jeho
regulaci ze strany Národní Banky Slovenska v období přistupování k Evropské unii a
Evropské měnové unii. Článek končí výhledem na ukončení existence slovenské koruny
a její nahrazení eurem, ve třetí fázi procesu vstupu Slovenska do EMU.
 

Ivan Laluha

Sociálny fenomén v životných postojoch Alexandra Dubčeka.

Anotace:
Alexander Dubček patří k významným osobnostem moderní historie Československa a
Slovenska v druhé polovině dvacátého století. Stal se symbolem demokracie, sociální
spravedlnosti a “společného evropského domu”. Když selhal direktivní model socialismu
v šedesátých letech dvacátého století, A. Dubček se pokoušel jej obnovit. Jeho program a
názory překonaly dogmatické stereotypy a směřovaly od masového výkladu sociální
spravedlnosti k humanistické koncepci, založené na občanských a lidských právech a na
fungující sociálně-tržní ekonomice obsahující kontrolními mechanismy. Další rozvoj
tohoto návrhu na počátku transformace byl ukončen tragickou dopravní nehodou (1992)
a zůstal pouze u základních východisek, pravidel a předpokladů.
 

Tibor Paulík, Pavlína Pellešová

Vývoj demokratizačního procesu a ekonomické transformace v zemích střední a
východní Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu

Anotace:
Článek hodnotí a porovnává vývoj demokratizačního procesu a ekonomické
transformace v 27 zemích střední a východní Evropy a Eurasie během období od
listopadu 2000 do prosince 2001. Hodnotící skóre procesu demokratizace představuje
průměr z dosažených úrovní ukazatelů politického procesu, občanské společnosti,
nezávislosti médií a vládní a veřejné správy. Hodnotící skóre právního řádu představuje
průměr ze standardní evaluace ústavního, právního a soudního rámce, stejně jako
přítomnost korupce. Skóre z ekonomické liberalizace je tvořeno průměrem hodnocení
privatizace, makroekonomické hospodářské politiky a mikroekonomické hospodářské
politiky.
 

Daniel Stavárek

Analýza devizových trhů ve světle aktuálních vývojových trendů

Anotace:
Devizové trhy hrají klíčovou roli v mezinárodním finančním systému a ve světové
ekonomice. Díky tomu podléhají vlivům některých významných faktorů a vývojových
trendů, které tyto trhy mohou významně ovlivnit. Nejzákladnější a zjevný příznak je
podstatný pokles celkového obratu na devizových trzích v posledních letech. Hlavními
faktory v pozadí těchto změn zdá se být zavedení eura, konsolidace bankovnictví,
rostoucí podíl elektronického obchodování na spotových trzích a konsolidace sektoru
podniků. Devizové trhy jsou na cestě k vyšší transparentnosti, efektivitě, k nižším
transakčním nákladům a k vyšší koncentraci. Zvláště devizové trhy zemí střední a
východní Evropy budou ovlivněny rozšířením Evropské unie a Evropské měnové unie a
s tím souvisejícím vymizením národních měn.
 

Judita Táncošová

Priame zahraničné investície – teoretické aspekty

Anotace:
Přímé zahraniční investice jsou jedním z možných řešení problému nedostatku kapitálu v
transformujících se ekonomikách. Podstata, role, formy a realizace těchto investic jsou
ve středu zájmu mnoha ekonomů, kteří navrhují nová teoretická a praktická řešení.
Účelem těchto teorií (teorie tržních imperfekcí, teorie distorze tržní struktury, teorie
internalizace, eklektická teorie), je většinou analýza výhod a nevýhod přímých
zahraničních investic a důvody a motivy k internacionalizaci.
 

Mária Tokárová

Nová paradigma súťaživosti ako inovácia statického modelu (dokonalej)
konkurencie

Anotace:
V průběhu vývojové fáze teorie soutěživosti a anti-monopolní politiky hrála významnou
roli nová technokratická paradigmata soutěživosti, tj. nové pojetí soutěživosti proti
tradičnímu statickému konceptu. Nové paradigma znamenalo překonání statické
neoklasického mikroekonomie zavedením nového typu soutěživosti.
Toho účelem je učinit rozhodovací kritéria, stejně jako rozhodování ekonomických
konfliktů a záležitostí v moci úřadů, zabezpečení operací protimonopolní legislativy a
politiky, více objektivní. Nárůst počtu, zavádění a postupné posilování širokého spektra
teorií soutěživosti od počátku 80. let, nejprve v USA a přibližně od let 1984 – 86
v evropských ekonomikách, jsou v podstatě nejnovějšími příspěvky ke změně
antimonopolní politiky na politiku více odpovídající reálným ekonomickým podmínkám.