THE CHALLENGE OF SOCIO-ECONOMIC COHERENCE FOR POLAND’S ECONOMIC POLICY IN CONTEXT OF TRANSFORMATION PROCESSES

Issue: 2009/3

Michał Gabriel Woźniak

Cracow University of Economics, Applied Economy Department, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow, Poland, e-mail: wozniakg@uek.krakow.pl

The article focuses on Polish socio-economic coherency in the European and regional context during post WWII period. The author argues that the source of this incoherency are faulty mechanisms, its economic, social and regional policies which were before the transformation based on central coordination of strategies and later, prior to Polish membership in the EU, due to autonomic processes. Much of the weaknesses after accession of Polan to the EU have been due to mixed policies practiced. This has been based on competitive harmony in which economic, social and territorial coherence that is augmented by open coordination methods at union, national, regional and sub-regional levels. It is not sufficient applying socio-economic coherence to processes of eliminating disproportions existing in regional development. Their practical utility requires taking cognizance of the specificity of local material, human and social capital resources. The key issue of socio-economic coherence is harmonizing the development of all aspects of human living.

Pages: 
156-170
DOI: 10.2478/v10135-009-0004-5
JEL: P14, 043, 010
Keywords: socio-economic coherence, Poland, economic policy
References: 

BIEŃKOWSKI, W. – Radło M.J. 2006 Amerykański model rozwoju. Istota, efektywność i możliwość rozwoju Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
GOLINOWSKA S., 2002, Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej In: Polityka Społeczna, no. 11-12.
GORZELAK, G. 2000 Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie programu inicjatyw lokalnych) In: Studia Regionalne i Lokalne, no. 3.
GROSSE, T.G. 2007 Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych In: Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
HRYNIEWICZ, T. J. 2000 Endo i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego regionów In: Studia Regionalne i Lokalne, no. 2.
CHAN KIM, W., Mauborgne R. 2005 Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wyd. MT Biznes sp. zoo. Warszawa.
KLAMUT, M. – PANCER-CYBULSKA, E. (edit.) 2006 Spójnośc społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
KONCEPCJA POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2005 In: Polska 2000 plus, Raport. Hipoteza, t. I, Warszawa, 1995.
KUKLIŃSKI, A. 1983 Diagnoza gospodarki przestrzennej polski. Wstępne wyniki badań, PWN, Warszawa.
LEWIS, W.W. 2005 Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa.
POLSKA NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007–2013 WSPIERAJĄCE WZROST GOSPODARCZY I ZATRUDNIENIE 2006 Ministerstwo Rozwoju regionalnego, sierpień.
POTOCZEK, A. 2003 Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toruń.
RACJONALIZACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE 2004 Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa, Raport nr 50.
SZOPA, A. – WOŹNIAK M.G. 1997 Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
WIM KOK 2004 The Lisbon Strategy for growth and employment, Report frm the High Level Group Chaired by Wim Kok, November.
WÓJCIK, P. 2007 Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, [w:] Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29 – 30 listopada, Warszawa (electronic version).
WOŹNIAK, M.G. 2008 Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego fundamentalnym wyzwaniem gospodarki i organizacji innowacyjnej, [w]: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, (red.) W. Pawnik, L. Zbiegień – Maciąg, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, pp. 605-614.
WOŹNIAK, M.G. 2008 Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego. Znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej In: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów trans granicznych, edit. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
WOŹNIAK, M.G., Zadłużenie zagraniczne a restrukturyzacja aparatu wytwórczego Polski, w: B. Jasiński, L. Mesjasz,
KUKLIŃSKI, A. 2009 Gospodarka i Innowacyjność Europy w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.