NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR 4 – 2003

Jana Gibarti

Location theories
Lokalizační teorie

Summary:

This work describes development of location theory. The first person, who applied the location theory in agriculture, was von Thünen. However, the father of location theory industry rate is considered A. Weber. The objective of location theory is to find a certain regularity of placing entrepreneurial activities. The industrialization history reflects the changes occurring in economy. A single production factor (soil, labour, transport cost)was abandoned. These changes point to an insufficient informative value of location theory.

Anotace:
Tato práce popisuje vývoj lokalizační teorie. Prvním, kdo tuto teorii přinesl do zemědělství byl von Thünen. Za otce teorie lokalizace průmyslu je považován A.Weber. Obsahem lokalizační teorie je nalezení určité pravidelnosti v umístění podnikatelských aktivit. Historie industrializace zobrazuje změny probíhající v ekonomice. Upustilo se od užívání pouze jednoho produkčního faktoru (půda, práce, transportní náklady). Tyto změny pak ukazují na nedostatečnou vypovídací schopnost teorií lokalizace.

Anežka Jankovská, Božena Chovancová

Capital flow liberalization in the Slovak Republic.

Liberalizácia pohybu kapitálu v Slovenskej republike

Summary:

The paper deals with the present system of regulating the international flow of capital and financial services. It explains the aim of regulation and the international institutions regulating the international flow of capital and financial services. Stress is put on capital flow liberalization. The process of capital flow liberalization in the Slovak Republic connected with the membership of the SR in international monetary and financial institutions, first of all the International Monetary Fund, OECD and WTO is described. Finally it is pointed out which further measures in liberalizing the capital flow have to be taken in the SR before joining the European Union and where exceptions after this pace will exist. The paper points out that the process of liberalizing capital flow in the SR is in its final stage. After having joined the European Union only one limitation referring to the sale of forests and agricultural areas by foreigners will remain valid.

Anotace:

Článek pojednává o současném systému regulace mezinárodního toku kapitálu afinančních služeb. Vysvětluje cíle regulace a mezinárodních institucí regulujících mezinárodní tok kapitálu a finančních služeb. Je kladen důraz na liberalizaci toku kapitálu. Je popsán proces liberalizace toku kapitálu ve Slovenské republice, související s členstvím Slovenska v Mezinárodním měnovém fondu, OECD a WTO. Nakonec je poukázáno na to, která další opatření musí být na Slovensku zavedena před jeho vstupem do Evropské unie, a kde budou existovat po těchto krocích výjimky. Článek uvádí, že proces liberalizace kapitálového toku ve Slovenské republice je ve své závěrečné fázi, a po vstupu do Evropské unie existuje pouze jedno omezení, kterým je omezení koupě lesní a zemědělské půdy ze strany zahraničních subjektů.

Luděk Kouba, Jan Přenosil

A discussion of approaches to the growth theory in the framework of new political economy.

Diskuse přístupů k teorii růstu v rámci nové politické ekonomie

Summary:

In the introductory part of the article the fundamentals of the Neoclassical Growth Theory and New Growth Theory are defined. In connection with the critique of both those theories the New Political Economics developed during nineties of the last century is introduced. The second part of the text includes a discussion on the growth political factors examined by the advocates of the New Political Economics approach. The discussion also includes the possible doubts of their importance for the growth theories. The third and fourth part focuses on Mancur Olson’s ideas. He doubts the basic traditional growth theory assumption that individual economies have reached the production possibility frontier.

Anotace:

V úvodní části jsou uvedeny základy Neoklasické teorie růstu a Nové růstové teorie. Na základě kritiky obou těchto teorií je představena Nová politická ekonomie, vyvinutá během 90. let minulého století. Druhá část textu obsahuje diskusi o politických faktorech růstu, v náhledu obhájců přístupu Nové politické ekonomie. Diskuse také obsahuje možné pochyby o významu těchto faktorů pro růstové teorie. Třetí a čtvrtá část je věnována názorům Mancura Olsona. Ten pochybuje o základním předpokladu tradiční teorie růstu, že ekonomiky dosahují hranice výrobních  možností.

Vratislav Kozák

Exploiting contact centres and managing relationships with one’s customers (CRM) for improving the competitive ability of manufacturers in stagnating markets.

Využívání kontaktních center a řízení vztahů se zákazníky (crm) pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobců na stagnujících trzích

Summary:

Aims and goals of the Sub-task: On the basis of a description of the substance and functions of call centres and marketing communications in Z ELEKTRO, to carry out some research that would enable the extrapolation of conclusions on the role of these factors in the attaining of competitive advantage and competitive capabilities. Research was mainly oriented on tracking changes in the management of pre-sale, sales, and postsale activities – and furthermore, on determining whether CRM is understood as an entrepreneurial philosophy by the whole enterprise or only by the Commercial Sales Department. In order to be able to determine the contribution made by marketing activities towards increasing the competitive ability of an enterprise, the author eliminated all other external and internal influences.

Anotace:

Cíle a záměry práce: na základě popisu podstaty a funkce call-center a marketingové komunikace firmy Z ELEKTRO provést výzkum, který by umožnil extrapolaci závěrů vztahující se k roli těchto faktorů v dosahovaní konkurenční výhody a konkurenceschopnosti. Výzkum byl zaměřen zejména na změny ve vyhledávání zákazníků v předprodejních, prodejních a poprodejních aktivitách – a následně, na zjištění zda CRM (řízení vztahů se zákazníkem) je chápán jako podnikatelská filosofie celým podnikem nebo pouze prodejním oddělením. Za účelem vyšetření míry přispívání marketingových aktivit ke zvyšující se konkurenceschopnosti podniku, upustil autor výzkumu od vlivu další externích a interních faktorů.

Petr Musil

Comparison of governmental and opposition versions of fiscal reform and the impacts on the labour market.

Komparace vládní a opoziční verze reformy veřejných financí s ohledem na trh práce

Summary:

The work “Comparison of governmental and opposition versions of fiscal reform and the impacts on the labour market” focuses on the recent development of the Czech public finance and the need of the fiscal reform and its possible impact on the labour market. The work is split into four main parts. The first one talks about the public finance in the Czech Republic during the transformation process and about its recent deficits. The second one is shortly describing the governmental draft of the fiscal reform as it has been announced, and the author thinks about the influences on the labour market. The same analysis is made in the further two chapters. Each of them is reviewing the alternative drafts of the reform created by the two different opposition parties – conservative Civic Democratic Party, and the Communist Party. At the end of this work the author is submitting an opinion, which of the three drafts would be the most acceptable from the public finance and the labour market points of view.

Anotace:

Článek se zaměřuje na nedávný vývoj veřejných financích, potřebu jejich reformy a dopadem této reformy na trh práce. Práce je členěna na čtyři části. První se zabývá stavem veřejných financí v České Republice během transformačního procesu a jejich nedávnými deficity. Druhá část se věnuje návrhu vládní reformy, tak jak byl představen, a jeho možnému dopadu na trh práce. Ve třetí a čtvrté části jsou prováděny analýzy alternativních návrhů fiskální reformy – návrh Občanské demokratické strany a návrh Komunistické strany Čech a Moravy – opět s ohledem na dopady na trh práce. V závěru článku jeho autor předkládá názor, který z těchto návrhů je nejvhodnější z hlediska veřejných financí a trhu práce.

Zuzana Šmídová

The economic policy of the third way in the United Kingdom.

Hospodářská politika třetí cesty ve Velké Británii

Summary:

New Labour that has been in power in the UK since 1997 calls its economic policy the third way. This article looks at basic principles of the third way from theoretical point of view and also at the most typical economic policies the New Labour has introduced in the UK in past six years. At the moment, the UK remains in these times of sluggish European economic performance one of the very few countries that has been growing without interruption during the current recession and performs above expectations. That is why it is worth looking more closely at what lies behind the  oncept of the third way.

Anotace:

Noví Labouristé, kteří jsou ve Velké Británii u moci od roku 1997 nazývají svou politiku hospodářskou politikou třetí cesty. Tento článek se z teoretického hlediska zaobírá základními principy politikou třetí cesty, a dále nejtypičtějšími hospodářskými opatřeními, které Noví Labouristé zavedli ve Velké Británii v minulých šesti letech. V době, kdy většina evropských zemí procházela útlumem, zaznamenávala Velká Británie jako jedna z mála zemí trvalý růst nad očekávanou úrovní. To je důvodem k hlubší analýze tzv. hospodářské politiky třetí cesty.

Michal Šoltés, Vincent Šoltés

Currency Swaps and New Issue Arbitrage Strategy

Měnové swapy a strategie New Issue Arbitrage.

Anotace:

V práci je analyzovaný pasívny menový swap. Sú nájdené podmienky, za ktorých je pasívny menový swap výhodný pre obidvoch partnerov a tiez podmienky na stanovenie swapových mier tak, aby kurzové riziko bolo rovnaké pre obidvoch partnerov.

Summary:

In the article, the passive currency swap is analysed. Conditions, where passive currency swap is beneficial for both partners are found, and also the conditions for finding swap rates, where exchange rate risk is the same for both partners are stated.