NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR 3 – 2005

Pavel Breinek
Ekonomické důsledky geografie
Economic consequences of geography
Summary:
The objective of this article is to provide basic facts about geography and economic performance. This topic can be divided into two essential areas. The first one is connected with physical geography. The main determinants are clime, topography, geology etc. in this case. In general, we can notice relationship for example between economic prosperity and wet and hot climate, being landlocked, distance to main markets, natural resources etc. The second area covers the clustering of economic activity and creation of new economic centers. There are several models attempting to explain these questions. In fact, economic theory does not fully explain both areas of this problem.
Anotace:
Cílem tohoto článku je poskytnout základní informace o geografii a ekonomickém výkonnosti. Toto téma může být rozděleno do dvou základních částí. První je spojována s fyzickou geografií. Hlavní determinanty v tomto případě jsou klima, geologie atd. Všeobecně nemůžeme zaznamenat vztah například mezi ekonomickou prosperitou a vlhkým a teplým klimatem, vnitrozemskou polohou, vzdáleností od hlavních trhů, přírodních zdrojů atd. Druhá oblast zabývající se seskupováním ekonomických aktivit a tvořením nových ekonomických center. Je tu několik modelů, které se pokouší vysvětlit tyto otázky. Ve skutečnosti ekonomická teorie plně nevysvětluje obě části tohoto problému.
Josef Hynek, Václav Janeček
Dva pohledy na technologickou konkurenceschopnost České republiky
Two sights of technologic competitiveness advantage of Czech Republic
Summary:
Czech mass media paid quite extensive attention to the Global Competitiveness Report 2004-2005 published by the World Economic Forum. They discussed the poor evaluation of our country from the point of view of the public institutions performance in general and especially excessive public spending. On the other hand they reported rather proudly on a very pleasant position of our national economy regarding the technological state-of-the-art. The authors of this article were in particular surprised by the Czech economy ranking as it was ranked directly next to the British one. We have been involved in the field of evaluation and adoption of advanced manufacturing technology for several years and we have made some interesting comparisons showing significant differences between the Czech Republic and the United Kingdom. That is why we have decided to analyze closely the above mentioned report and some of its outcomes and to explain it in a greater detail here. Moreover, our aim is to present the results of our own research here too and to confront it with the report.
Anotace:
Česká media věnovala celkem velkou pozornost Global Competitiveness Report 2004-2005 publikované Světovým ekonomickým forem. Diskutovali malé hodnocení naší země z hlediska výkonu veřejných institucí všeobecně a speciálně nadměrné veřejné výdaje. Na druhou stranu hrdě poukazovali na velice příznivou pozici naší národní ekonomiky zaměřené na moderní technologie. Autoři tohoto článku jsou částečně překvapeni hodnocením české ekonomiky, když byla zařazena přímo vedle britské. Byli jsme zapojeni do testování a zapojování zdokonalených výrobních technologií několik let a udělali jsme několik zajímavých srovnání ukazujících velké rozdíly mezi Českou republikou a Velkou Británií. To je důvod proč jsme se rozhodli blíže analyzovat zmíněnou zprávu a některé její výstupy a vysvětlit ji tady ve větším detailu. Navíc je naším cílem také presentovat výsledky vlastního výzkumu a konfrontovat je se zprávou.
Pavel Krejčiřík
Analýza stavu a vývoje státních záruk v České republice
The status and evolution analysis of state guarantees in Czech Republic
Summary:
The submitted thesis is focused on the problem of the state guarantees (government liabilities) in the Czech Republic. First part presents the concept, legal basis, classification and costs of the state guarantees (government liabilities) in the Czech Republic. At the end are presented projects covered by state guarantees (government liabilities) and relation between state guarantees (government liabilities) and state debt.
The analytical part, by the help of statistical data, provides large comparison of the guarantees` extent since 1993 divided into standard and non-standard state guarantees (government liabilities) in the Czech Republic. The accent is put on the state guarantees (government liabilities) realization from the state budget and state’s claim from this realization.
Anotace:
Předložená práce se zaměřuje na problém státních záruk v České republice. První část prezentuje koncept, právní základ, klasifikaci a výdaje na státní záruky v České republice. Na konec jsou uvedeny projekty krytí státních záruk v České republice a vztahy mezi státními zárukami a státním dluhem.
Analytická část, za pomoci statistických dat, předvádí velké srovnání rozsahu záruk od 1993 rozdělené na standardní a nestandardní státní záruky v České republice. Důraz je kladen na státní záruky realizované ze státního rozpočtu a státní pohledávky z této realizace.
Petr Musil
Vliv investičních pobídek na příliv přímých zahraničních investic do ČR
The influence of investment incentives on flow of direct foreign investments into Czech Republic
Summary:
The paper focuses on the influx of direct foreign investments into the Czech Republic and the influence of investment incentives on this influx. It points out the system and conditions of investment incentives and compares the investments influx within and without the impelled investments. It also places a question if it is necessary to practice the system of investment incentives. The paper also compares several studies about the investment localization factors.
Anotace:
Příspěvek se zabývá přílivem přímých zahraničních investic do České republiky a vlivem systému investičních pobídek na umisťování zahraničních investic do ČR. Je uveden přehled
investičních pobídek, které jsou u nás udělovány a podmínky, za kterých lze pobídku získat. V příspěvku je porovnán celkový příliv PZI s přílivem PZI bez pobídnutých investic. Je zde položena otázka, zda je smysluplné systém investičních pobídek vůbec praktikovat a jsou porovnávány některé výzkumy týkající se důležitosti jednotlivých faktorů ovlivňující umístění investice.
Pavel Ondrčka
Nové dimenze ekonomického rozvoje
New dimension of economic development
Summary:
The aim of this article is to identify specific discipline of economic theories which is called „development economics“. The core of this approach is the need to implement into quantitative models namely into production function noneconomic factors, which become more significant at the present time. The applications of these theories require the cooperation between economists and model makers for the interpretation of model outputs.
Many references in the article can help to everyone who is interested in this topic to tie up on the scientific results of famous economists.
Anotace:
Cílem tohoto článku je poznat specifickou disciplínu ekonomické teorie, která je nazývána „ekonomie rozvoje“. Jádro tohoto přístupu je potřeba zavedení do kvantitativních modelů, jmenovitě do výrobně funkčních, neekonomické faktory, které se stávají více významné v dnešní době. Aplikace těchto teorií potřebuje spolupráci mezi ekonomy a tvůrci modelů kvůli interpretaci výstupů z modelů.
Hodně odkazů v článku může každému, kdo se zajímá o toto téma, pomoci navázat na vědecké výsledky známých ekonomů.
Jindřiška Šedová
Právo v období transformace ekonomiky ČR
Law through the period of the economic transformation in Czech Republic
Summary:
The article treats law and legal environment in the Czech Republic through the period of the economic transformation. Law assessment is associated with the issue of choice of an approach to law conception. It gives a picture of legal approaches and lines of legal thought that had a great impact on the course of the transformation. The development of law after 1990 is looked upon from the viewpoint of assessment of the predominant approach to law conception and its potency or limitation to affect the future development of the Czech economy. This competence is pursued in the issue of choice in law conception, legal-philosophical doctrine and the correlation of the alterations in the rule of law and the economic transformation of the Czech Republic.
Anotace:
Článek zmiňuje právo a právní prostředí v České republice během transformace ekonomiky. Hodnocení práva je spojováno s otázkou výběru přístupu k právní koncepci. Podává obraz právních přístupů a linie práva, které měly velký dopad na směr transformace. Vývoj práva po 1990 se zabývá hodnocením dominantního přístupu k právní koncepci jeho možnostem a omezením a jeho vlivu na budoucí vývoj české ekonomiky. Tato pravomoc je sledována v bodě výběru koncepce, právně-filosofické doktríně a korelaci úpravy pravidel práva a ekonomické transformaci v České republice.
ÚVAHA
ESSAY
Milan Sekanina
Úkoly československého hospodářství v první polovině 70. let 20. století a vnější podmínky pro jejich realizaci
The objectives of Czechoslovak economy in the first half of the 70th in the 20th century and external conditions for their realization
Summary:
The first half of the seventies in the past century in Czechoslovakia, which is indicated as a period of consolidation and normalization of the Czechoslovak society, was economically the period of the fifth five - year plan of the national economy development. The fulfillment of the fifth five - year plan tasks was influenced by both external and internal circumstances of the development. Especially, it was not easy to understand new phenomena in the international policy as well as in the world economy.
Anotace:
První polovina sedmdesátých let minulého století v Československu, která je označována jako období konsolidace a normalizace československé společnosti, byla ekonomicky období pětiletky- otázka ročního plánu byla ovlivněna oběma, vnějšími i vnitřními, podmínkami vývoje. Zvláště nebylo jednoduché porozumět novému fenoménu v mezinárodní politice stejně jako světové ekonomice.